Д-р Красимир Кушев

През 1992 г. проведохме 4-седмично рандомизирано експериментално проучване за изследване на ефекта на Biostim-N върху 320 доброволци. Бяха формирани следните групи:

  1. 205 участници с увеличено кръвно налягане (І-ІІ степен);
  2. 170 участници със захарен диабет тип ІІ
  3. 73 участници с невроза.

Приложихме метода на стратифицирана рандомизация с контролна група от 81 пациенти, поставени на Biostim-N –“плацебо”. Това ни даде възможност да проведем двойно сляпо проучване, така че нито пациентите, нито наблюдателите знаеха кой от пациентите е в експерименталната група и кой – в контролната група. Резултатите, които получихме, бяха повече от окуражаващи:

  • BiostimN понижи кръвното налягане на 74,4% от пациентите в експерименталната група, страдащи от артериална хипертония;
  • BiostimN предизвика намаляване или изчезване на главоболието у 76,5% от пациентите;
  • Лабораторните изследвания на 97,5% от пациентите с диабет тип ІІ показаха понижени или нормализирани нива на кръвната захар след прилагането на Biostim-N (всички жени имаха по-ниски нива на кръвна захар).

През първата седмица наблюдавахме положително влияние на Biostim-N върху участниците и в двете групи (експерименталната и контролната). Всяка следваща седмица с напредването на изследването положителният ефект на Biostim-N се разширяваше в експерименталната група и намаляваше в контролната група. През четвъртата седмица на проучването разликите между двете групи нарастнаха още (повече от два пъти) и станаха статистически значими. Ефектът на Biostim-N беше най-голям при пациенти, които го използваха по 12 часа на ден.

Моята квалификация и опит като лекар ми дава право да твърдя, че Biostim-N е една много полезна подпомагаща терапия за първите стадии на споменатите по-горе болести или при диагностично неясни състояния, причинени от психическо свръхнапрежение.